Skip to main content

Table 1 The 30 traditional Chinese herbal extracts (128 g/L) and the zone of inhibition (mm)

From: Using the Chinese herb Scutellaria barbata against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii infections: in vitro and in vivo studies

Isolates Ab019 Ab14 Ab15 Ab16 Ab19 Ab23 Ab26 Ab29 Ab35 Ab39 Ab40 Ab54 TVG55 KM5 Ab21 TVG68 Ab002 Ab010 Ab011 Ab015 Ab021 KM16 KM18 TSG2 TSG4 TSG5 TSG6 TVG52 TVG57 TVG58 TZ1
Scutellaria baicalensis (Huang Qin) 11 12 11
Houttuynia cordata (Yu Xing Cao)
Taraxacum mongolicum (Pu Gong Ying) 10
Scrophularia ningpoensis (Xuan Shen) 11
Anemarrhena asphodeloides (Zhi Mu) 12 10
Forsythia suspensa (Lian Qiao) 12 12
Rehmannia glutinosa (Sheng Di Huang) 12
Belamcanda chinensis (She Gan) 14 14
Paeonia suffruticosa (Mu Dan Pi) 14
Phellodendron amurense (Huang Bo)
Coptis chinensis (Huang Lian) 11
Gardenia jasminoides (Zhi Zi)
Isatis indigotica (Ban lan Gen)
Smilax glabra (Tu Fu Ling)
Gypsum fibrosum (Shi Gao)
Prunella vulgaris (Xia Ku Cao)
Cassia obtusifolia (Jue Ming Zi)
Dictamnus dasycarpus (Bai Xian Pi)
Lycium chinense (Di Gu Pi) 11
Torenia concolor (Dao Di Wu Gong)
Lonicera japonica (Jin Yin Hua)
Hedyotis diffusa (Bai Huan She She Cao)
Sophora tokiensis (Shan Dou Gen)
Isatis indigotica (Da Qing Ye)
Polygonum cuspidatum (Hu Zhang)
Patrinia scabiosaefolia (Bai Jiang Cao)
Haliotis diversicolor (Shi Jue Ming)
Gentiana scabra (Long Dan)
Sophora flavescens (Ku Shen)
Scutellaria barbata (Ban Zhi Lian) 14 15 18 16 17 17 16 14 18 14 15 16 18 14 17 15 16 16 17 14 16 18 16 18 15 17 17 16 17 16 15