Skip to main content

Table 3 Top ten herbal formulae and single herb prescribed by traditional Chinese medicine doctors for Hypertension (n = 81,582)

From: Frequency and co-prescription pattern of Chinese herbal products for hypertension in Taiwan: a Cohort study

  Frequency of prescription n (%) Average daily dose (g) Average duration for prescription (days)
Herbal formulae     
Tian-Ma-Gou-Teng-Yin 22,403 27.5 % 9.7 10.4
Gou-Teng-San 10,211 12.5 % 7.6 9.2
Xue-Fu- Zhu-Yu-Tang 7,540 9.2 % 7.7 10.7
Jia-Wei-Xiao-Yao-San 6,342 7.8 % 7.1 11.4
Zhi-Bo-Di-Huang-Wan 4,999 6.1 % 6.4 11.6
Qi-Ju-Di-Huang-Wan 4,828 5.9 % 4.9 12.7
Long-Dan-Xie-Gan-Tang 4,589 5.6 % 8.4 10.2
Liu-Wei-Di-Huang-Wan 4,058 5.0 % 6.8 11.0
Zhi-Gan-Cao-Tang 3,834 4.7 % 8.0 11.5
Shu-Jing-Huo-Xue-Tang 3,661 4.5 % 5.2 11.8
Single Herb     
Dan Shen (Radix Salvia Miltiorrhizae) 13,970 17.1 % 2.3 11.3
Gou Teng (Ramulus Uncariae cum Uncis) 8,492 10.4 % 2.0 10.4
Ge Gen (Radix Puerariae) 6,846 8.4 % 1.9 10.4
Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae) 5,230 6.4 % 2.3 11.9
Xia Ku Cao (Spica Prunellae Vulgaris) 4,964 6.1 % 2.2 10.8
Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei) 4,964 6.1 % 1.0 10.8
Du Zhong (Cortex Eucommiae) 4,576 5.6 % 1.7 11.9
Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae) 4,284 5.3 % 1.7 10.9
Chuan Qi (Radix Notoginseng) 4,189 5.1 % 3.0 10.5
Shan Zha (Crataegi Fructus) 4,173 5.1 % 1.8 10.8