Skip to main content

Table 5 The most common prescription patterns for the triple drug combination of Chinese herbs for subjects with osteoarthritis in Taiwan during 2002 (total prescription numbers = 32,050)

From: Chinese herbal prescriptions for osteoarthritis in Taiwan: analysis of national health insurance dataset

Chinese herbal formulae or single herbs Support (%) Number of prescriptions
Du-huo-ji-sheng-tang, Gu-sui-pu, Xu-duan 0.5% 154
Du-huo-ji-sheng-tang, Yan-hu-suo, Niu-xi 0.4% 133
Du-huo-ji-sheng-tang, Shu-jing-huo-xue-tang, Yan-hu-suo 0.4% 132
Du-zhong, Xu-duan, Gu-sui-pu. 0.4% 130
Du-zhong, Wei-ling-xian, Xu-duan 0.4% 124
Du-huo-ji-sheng-tang, Shu-jing-huo-xue-tang, Wei-ling-xian 0.4% 123
Du-huo-ji-sheng-tang, Wei-ling-xian, Xu-duan 0.4% 118
Du-huo-ji-sheng-tang, Wei-ling-xian, Niu-xi 0.4% 113
Du-zhong, Xu-duan, Ji-xue-teng 0.3% 107
Ji-sheng-shen-qi-wan, Du-zhong, Mu-gua 0.3% 106