Skip to main content

Table 4 Ingredients common in AM and TCM associated liver injury

From: Case series and review of Ayurvedic medication induced liver injury

AM Herb TCM [31]
Bakuchi tablets [20] Psoralea corylifolia Bai Shi Wan
Babchi Seeds [21] Shou Wu Pian
Avalgujaa Boh Gol Zhee
Liquorice [19] Glycyrrhiza glabra Bofu Tsu Sho San
  Bai Shi Wan
  Long Dan Xie Gan Tang
  Sairei To
  Da Chai Hu Tang
  Xiao Chai Hu Tang
  Gan Cao
Kaishore (Kishore) Guggal [27] Zingiber officinale Bofu Tsu Sho San
Pushpadhanva Ras [27] Da Chai Hu Tang
Bhavana Dravya [27] Kamishoyosan
Sunthia [27] Sairei To
Sonth [27] Xiao Chai Hu Tang
Kaisoragulu vatika [27]  
Mahayograj Guggul [27]  
Shunthia  
Kaishore (Kishore) Guggal [27] Piper nigrum Shen Min
Bhavana Dravya [27]  
Marichaa  
Pushpadhanva Ras [27] Cinnamomum verum Sairei To
Tej Patraa  
Tvaka  
Pushpadhanva Ras [27] Cinnamomum tamala Sairei To
Tej Patraa  
Tvaka  
Arishtaa Azadirachta indica Ku Lian Zi
Bhringaa Eclipta prostrata Shou Wu Pian
Ghanaa Cyperus rotundus Bai Fang
Trayanthia Gentiana kurroo Long Dan Xie Gan Tang
  1. a reported from the patients in this case series