Skip to main content

Table 2 The ingredients of each formula

From: Evaluation of HuoXueHuaYu therapy for nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial

Author(s), year Ingredients of each formula
Wan Jun 2014 Hawthorn (Shan zha) Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Panax pseudo-ginseng (Tian qi) Lotus leaf (He ye) Pinellia ternate (Ban xia)
Poria cocos (Fu ling) Citri reticulatae (Chen pi) Fructus aurantii (Zhi qiao) Forsythia suspensa (Lian qiao) Albiziae Cortex (He huan pi)
Medicated leaven (Shen qu) Semen raphanin (Lai fu zi) Malt (Mai ya) Glycyrrhizae preparata (Zhi gan cao) Sedum sarmentosum Bunge (Chui pen cao)
Hairong Liu 2010 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Ligusticum wallichii (Chuan xiong) Rhizoma curcumae longae (Jiang huang) Curcuma aromatic (Yu jin) Gynostemma pentaphyllum (Jiao gu lan)
Bupleurum (Chai hu) Poria cocos (Fu ling) Scutellaria baicalensis (Huang qin) Acorus calamus (Shi chang pu) Magnolia officinalis (Hou pu)
Gardenia jasminoides (Zhi zi) Artemisia capillary (Yin chen)    
Guangjun Tian 2009 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Hawthorn (Shan zha) Curcuma aromatic (Yu jin) Bupleurum (Chai hu) Poria cocos (Fu ling)
Fructus aurantii (Zhi qiao) Citri reticulatae (Chen pi) Pinellia ternate (Ban xia) Polygonum multiflorum (He shou wu) Cassia Seed (Jue ming zi)
Alisma orientale (Ze xie) Endothelium corneum gigeriae galli (Ji nei jin)    
Huiwu Zhu2008 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Hawthorn (Shan zha) Curcuma aromatic (Yu jin) Ligusticum wallichii (Chuan xiong) Citri reticulatae (Chen pi)
Pinellia ternate (Ban xia) Alisma orientale (Ze xie) Cassia Seed (Jue ming zi) Polygonum multiflorum (He shou wu) Bupleurum (Chai hu)
Radix paeoniae rubra (Chi shao)     
Xiangfa Zou2008 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Hawthorn (Shan zha) Bupleurum (Chai hu) Cassia Seed (Jue ming zi) Alisma orientale (Ze xie)
Artemisia capillary (Yin chen) Lycium chinensis (Gou qi) Rheum officinale (Da huang) Glycyrrhizae preparata (Zhi gan cao)  
Qikai Wu2006 Hawthorn (Shan zha) Fritillaria thunbergii (Bei mu) Alisma orientale (Ze xie) Artemisia capillary (Yin chen) Trichosanthes kirilowii Maxim (Gua lou)
Polygonum cuspidatum (Hu zhang)     
Guo Yan 2006 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Peach kernel (Tao ren) Bupleurum (Chai hu) Radix paeoniae rubra (Chi shao) Angelica sinensis (Dang gui)
Endothelium corneum gigeriae galli (Ji nei jin) Radix Aucklandiae (Mu Xiang) Cyperi rhizome (Xiang fu) Paeonia lactiflora Pall (Bai shao) Glycyrrhizae preparata (Zhi gan cao)
Li Jin2006 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Hawthorn (Shan zha) Alisma orientale (Ze xie) Sargassum pallidum (Hai zao)  
Suicheng Guo2006 Hawthorn (Shan zha) Peach kernel (Tao ren) Rhizoma sparganii (San leng) Curcuma zedoaria (E zhu) Lotus leaf (He ye)
Radix Aucklandiae (Mu Xiang) Angelica sinensis (Dang gui) Radix paeoniae rubra (Chi shao) Rheum officinale (Da huang) Green Tangerine Peel (Qing pi)
Carapax Amydae (Bie jia) Fructus aurantii (Zhi qiao) Atractylodes Lancea (Cang zhu)   
Huaien Xu2005 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Hawthorn (Shan zha) Alisma orientale (Ze xie) Polygonum multiflorum (He shou wu) Cassia Seed (Jue ming zi)
Rhizoma polygonate (Huang jing) Lotus leaf (He ye) Polygonum cuspidatum (Hu zhang)   
MinfangZhang2002 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Hawthorn (Shan zha) Curcuma aromatic (Yu jin) Polygonum multiflorum (He shou wu) Cassia Seed (Jue ming zi)
Alisma orientale (Ze xie) Atractylodes Lancea (Cang zhu) Platycodon grandiflorum (Jie geng)   
Lu Xia2001 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Eupatorium japonicum (Ze lan) Curcuma aromatic (Yu jin) Hawthorn (Shan zha) Corydalis Rhizoma (Yan hu suo)
Semen vaccariae. (Wang bu. liu xing) Radix paeoniae rubra (Chi shao)    
XiaomingZhang1997 Salvia miltiorrhiza (Dan shen) Hawthorn (Shan zha) Carthami Flos (Hong hua) Atractylodes Lancea (Cang zhu) Citri reticulatae (Chen pi)
Poria cocos (Fu ling) Fructus aurantii (Zhi qiao) Paeonia lactiflora Pall (Bai shao) Alisma orientale (Ze xie) Polygonum multiflorum (He shou wu)
Bupleurum (Chai hu) Codonopsis pilosula (Dang shen) Agastache rugosa (Huo xiang) Bamboo Shavings (Zhu ru) Perilla frutescens (Zi su)