Skip to main content

Advertisement

Table 4 Ten most common herbal formulas prescribed

From: Decreased fracture incidence with traditional Chinese medicine therapy in patients with osteoporosis: a nationwide population-based cohort study

Herbal formula Frequency Number of person-days Average daily dose Average duration for prescription
(g) (days)
Single Herb
 Eucommiae Cortex (Du-Zhong) 803 10,832 1.2 13.5
 Salviaemiltiorrhizae Radix (Dan-shen) 592 7850 1.3 13.3
 Chaenomelis Fructus (Mu-gua) 520 6651 1.0 12.8
 Achuranthes (Huai-niu-xi) 432 5181 1.1 12.0
 Dipsaci Radix (Xu-Duan) 393 4701 1.3 12.0
 Sepiae Endoconcha (Haipiaoxiao) 337 4476 1.4 13.3
 Corydalis Rhizoma (Yan-hu-suo) 346 4284 1.5 12.4
 Spatholobi Caulis 272 3570 1.4 13.1
 Testudinis Plastrum (Gui-ban) 279 3477 0.9 12.5
 Drynariae Rhizoma (Gu sui-bu) 259 3282 1.3 12.7
Multiple Herb Formula
 Du Huo Ji Sheng Tang 1109 13,795 5.7 12.4
 Gui Lu Er Xian Jiao 433 8083 7.0 18.7
 Shu Jing Huo Xue Tang 564 7427 4.6 13.2
 zuo Gui Wan 516 5625 5.2 10.9
 ji Sheng Shen Qi Wan 308 4478 5.1 14.5
 Zhi Bai Di Huang Yin 322 4365 4.7 13.6
 Hu Qian Wan Without Hugu 312 4211 7.2 13.5
 You Gui Wan 302 3982 4.3 13.2
 Ma Zi Ren Wan 219 3572 1.8 16.3
 Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 220 3423 4.2 15.6