Skip to main content

Table 4 Three most common herbal medicine for five most common disease categories in children

From: Prescription patterns of traditional Chinese medicine amongst Taiwanese children: a population-based cohort study

Diseases categories

Herbal formulae

Single herb

  

Frequency (%)

 

Frequency (%)

Diseases of the Respiratory System

Shin-Yi-Ching-Fey-Tang

166,463 (25.7)

Gan-Cao

(Radix Glycyrrhizae)

92,530 (14.3)

Xiao-Qing-Long-Tang

121,716 (18.8)

Yu-Xing-Cao

(Herba Houttuyniae)

86,083 (13.3)

Xin-Yi-San

117,546 (18.1)

Jie-Geng

(Radix Platycodi)

85,060 (13.1)

Symptoms, Signs, and Ill-Defined Conditions

Ma-Xing-Gan-Shi-Tang

39,987 (14.1)

Jie-Geng

(Radix Platycodi)

39,658 (14.0)

Shin-Yi-Ching-Fey-Tang

34,987 (12.3)

Chuan-Bei-Mu

(Bulbus Fritillariae Cirrhosae)

37,366 (13.2)

Xin-Su-San

32,792 (11.5)

Gan-Cao

(Radix Glycyrrhizae)

31,433 (11.1)

Diseases of the Digestive System

Xiang-Sha-Liu-Jun-Zi-Tang

24,784 (16.1)

Shen-Qu

(Massa Medicata Fermentata)

23,520 (15.3)

Shen-Ling-Bai-Zhu-San

24,642 (16.0)

Mai-Ya

(Fructus Hordei Germinatus)

21,490 (14.0)

Bao-He-Wan

23,364 (15.2)

Shan-Zha

(Fructus Crataegi)

17,203 (11.2)

Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissue

Xiao-Feng-San

22,286 (23.9)

Lian-Qiao

(Fructus Forsythiae)

20,107 (21.6)

Qing-Shang-Fang-Feng-Tang

21,723 (23.3)

Jin-Yin-Hua

(Flos Lonicerae)

15,588 (16.7)

Zhen-Ren-Huo-Ming-Yin

15,831 (17.0)

Pu-Gong-Ying

(Taraxacum officinale)

14,355 (15.4)

Diseases of the Genitourinary System

Jia-Wei-Xiao-Yao-San

25,164 (32.2)

Xiang-Fu

(Rhizoma Cyperi)

16,977 (21.7)

Dang-Gui-Shao-Yao-San

14,102 (18.0)

Yi-Mu-Cao

(Herba Leonuri)

16,833 (21.5)

Wen-Jing-Tang

13,049 (16.7)

Yan-Hu-Suo

(Rhizoma Corydalis)

10,656 (13.6)