Skip to main content

Table 3 Top ten herbal medicine prescribed by traditional Chinese physicians for children

From: Prescription patterns of traditional Chinese medicine amongst Taiwanese children: a population-based cohort study

Rank Herbal formulae Frequency (%) Average daily doses (g), by age group Average duration (days) Single herb Frequency (%) Average daily doses (g), by age group Average duration (days)
0–5 6–11 12–18     0–5 6–11 12–18  
1 Shin-Yi-Ching-Fey-Tang 213,325 (14.8) 2.9 3.6 4.1 6.5 Gan-Cao
(Radix Glycyrrhizae)
165,315 (11.5) 0.8 0.8 1.0 6.3
2 Xiao-Qing-Long-Tang 157,380 (10.9) 3.1 3.7 4.4 6.9 Jie-Geng
(Radix Platycodi)
134,474 (9.3) 1.2 1.3 1.3 5.9
3 Cang-Er-San 142,826 (9.9) 2.8 3.3 3.8 6.4 Chuan-Bei-Mu
(Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
122,641 (8.5) 1.0 1.1 1.2 6.1
4 Xin-Yi-San 141,049 (9.8) 3.0 3.8 4.4 6.8 Yu-Xing-Cao
(Herba Houttuyniae)
117,641 (8.2) 1.2 1.3 1.4 6.0
5 Ma-Xing-Gan-Shi-Tang 139,927 (9.7) 3.0 3.6 4.1 5.7 Xing-Ren
(Semen Armeniacae)
102,099 (7.1) 1.2 1.2 1.3 6.0
6 Yin-Qiao-San 110,639 (7.7) 2.9 3.7 4.3 5.5 Huang-Qin
(Radix Scutellariae)
100,846 (7.0) 1.3 1.4 1.5 6.2
7 Xin-Su-San 96,869 (6.7) 3.1 3.7 4.4 5.7 Chan-Tui
(Cryptotympana atrata Fabr)
100,428 (7.0) 1.0 1.1 1.2 6.7
8 Ge-Gen-Tang 95,719 (6.6) 3.0 3.9 4.7 6.5 Bai-Zhi
(Radix Angelicae Dahuricae)
94,423 (6.6) 1.2 1.3 1.4 6.6
9 Zhi-Sou-San 74,483 (5.2) 2.8 3.4 4.0 5.7 Cang-Er-Zi
(Fructus Xanthii)
84,896 (5.9) 1.1 1.2 1.3 6.5
10 Jia-Wei-Xiao-Yao-San 70,066 (4.9) 2.5 3.8 4.4 7.2 Xin-Yi
(Flos Magnoliae)
68,746 (4.8) 1.2 1.3 1.4 6.3