Skip to main content

Table 4 The most common prescription patterns for combination Chinese herbs in a single prescription for subjects with osteoarthritis in Taiwan during 2002 (total prescription numbers = 32,050)

From: Chinese herbal prescriptions for osteoarthritis in Taiwan: analysis of national health insurance dataset

Chinese herbal formulae or single herbs Support (%) Number of prescriptions
Shen-tung-chu-yu-tang, Du-huo-ji-sheng-tang 0.7% 236
Jia-wei-xiao-yao-san, Du-huo-ji-sheng-tang 0.6% 197
Jia-wei-xiao-yao-san, Shu-jing-huo-xue-tang 0.6% 189
Gui-zhi-shuo-yao-zhi-mu-tang, Ji-xue-teng 0.5% 154
Che-qian-zi, Du-huo-ji-sheng-tang 0.5% 152
Suan-zao-ren, Shu-jing-huo-xue-tang 0.5% 149
Tao-ren, Du-huo-ji-sheng-tang 0.4% 137
Ye-jiao-teng, Shu-jing-huo-xue-tang 0.4% 136
Ge-gen, Ji-ju-di-huang-wan 0.4% 136
Ge-gen, Xue-fu-chu-yu-tang 0.4% 132