Skip to main content

Table 3 The top 10 Chinese herbal formulae prescribed for osteoarthritis in Taiwan during 2002 (total prescription numbers = 32,050)

From: Chinese herbal prescriptions for osteoarthritis in Taiwan: analysis of national health insurance dataset

Chinese herbal formulae (Chinese name)        Ingredients Number of prescriptions (%)
Du-huo-ji-sheng-tang Du-huo, Sang-ji-sheng, Ren-sen, Fu-ling, Gan-cao, Dang-guei, Shao-yao, Chuan-qiong, Di-huang, Gui-zhi, Du-zhong, Niu-xi, Xi-xin, Fang-feng, Qin-jiao 8,538 (26.6%)
Shu-jiang-hou-xie-tang Dang-gue, Gan-cao, Shao-yao, Di-huang , Bai-zhu, Niu-xi, Chen-pi, Tao-ren, Wei-ling-xian, Chuan-qiong, Fang-ji, Qiang-huo, Bai-zhi, Long-dan-cao, Fu-ling, Sheng-jiang 7,804 (24.3%)
Dang-gui-nian-tung-tang Qiang-huo, Yin-chen-hao, Huang-qin, Gan-cao, Zhi-mu, Zhu-ling, Ze-xie, Fang-feng, Dang-guei, Cang-zhu, Ge-gen, Ren-sen, Ku-sen, Sheng-ma, Bai-zhu 3,560 (11.1%)
Liu-wei-di-huang-wan Di-huang, San-zhu-yu, Shan-yao, Mu-dan-pi, Ze-xie, Fu-ling 2,779 (8.7%)
Ji-sheng-shen-qi-wan Di-huang, Shan-yao, San-zhu-yu, Ze-xie, Fu-ling, Mu-dan-pi, Rou-gui, Fu-zi, Niu-xi, Che-qian-zi 2,126 (6.6%)
Chi-po-ti-huang-wan Zhi-mu, Huang-bo, Di-huang, San-zhu-yu, Shan-yao, Ze-xie, Mu-dan-pi, Fu-ling 2,081 (6.5%)
Kou-qi-di-huang-wan Gou-ci, Ju-hua, Di-huang, San-zhu-yu, Shan-yao, Ze-xie, Mu-dan-pi, Fu-ling 1,904 (5.9%)
Xue-fu-chu-yu-tang Dang-guei, Di-huang, Tao-ren, Hong-hua, Zhi-shi, Shao-yao, Chai-hu, Gan-cao, Jie-geng, Chuan-qiong, Niu-xi 1,702 (5.3%)
Gui-zhi-shuo-yao-zhi-mu-tang Gui-zhi, Shao-yao, Bai-zhu, Zhi-mu, Ma-huang, Gan-cao, Fang-feng, Sheng-jiang, Fu-zi 1,532 (4.8%)
Shou-yao-gan-tsao-tang Shao-yao, Gan-cao 1,411 (4.4%)
Jia-wei-xiao-yao-san Dang-guei, Fu-ling, Zhi-zi, Bo-he, Shao-yao, Chai-hu, Gan-cao, Bai-zhu, Mu-dan-pi, Sheng-jiang 1,249 (3.9%)